เทคโนโลยีและบริการ
หน้าแรก    /    เทคโนโลยีและบริการ    /    Machine Learning    /    Leading the WayThrough Intelligence Technology
Technology & Services
MACHINE LEARNING
Leading the Way Through Intelligence Technology
Cognitive Computing คือ รูปแบบในอนาคตของการสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) ที่เกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าเป็นรายบุคคลผ่านประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดในอดีต เพื่อสร้างความพึงพอใจให้สูงที่สุดจนเกิดเป็นความผูกพันที่มีต่อแบรนด์ เนื่องมาจากธนาคารนั้นต้องการจะเป็นธนาคารที่ให้บริการลูกค้ารายย่อยที่ดีที่สุดในยุคดิจิตัลแบงกิ้ง ดังนั้นการที่ธนาคารสามารถเข้าถึงลูกค้าแต่ละคนผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจในเวลาที่เหมาะสมจนเปรียบเสมือนกลายเป็นคนรู้ใจ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาสู่ความสำเร็จของการเป็นธนาคารดิจิตัล

ส่วนสำคัญของ Cognitive Computing คือ ความสามารถในการเรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าแต่ละคนอย่างถูกต้องแม่นยำในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผ่านขั้นตอนและกระบวนการของ “Machine Learning” ซึ่งจะใช้ Machine Learning ในทุกส่วนของการสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) ตัวอย่างเช่น การรับรู้ (perceiving) ข้อมูลทั้งหมดที่มีเพื่อใช้ทำความรู้จักหรือเข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ละคน แล้วคาดการณ์สิ่งที่ลูกค้าต้องการ จากนั้นนำเสนอสินค้าหรือบริการในโอกาสที่เหมาะสมที่สุด

ทีม Machine Learning ของ KBTG ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้าน Machine Intelligence เพื่อสร้างมูลค่าให้เกิดจาก Intelligence Technologies ทำให้เกิดความมั่นใจต่อธนาคารกสิกรไทยในอนาคตที่จะก้าวนำคู่แข่งมุ่งไปสู่การเป็นผู้นำด้านการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าแบบดิจิตัล โดยในปัจจุบันธนาคารมีความพร้อมอย่างแน่นอนสำหรับการแข่งขันที่จะกำลังจะเข้ามา

ลักษณะการทำงานของทีม Machine Learning เน้นด้านการวิจัยและพัฒนา ดังนั้นการให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้จึงเป็นเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญของทีม ส่งผลให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานวิจัยและสถานศึกษาชั้นนำของประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนการทำโครงงานวิจัยควบคู่กับการตีพิมพ์บทความที่ได้จากการวิจัยร่วมกันในด้าน Machine Intelligence อย่างหลากหลาย

โครงการ KBTG Machine Learning Academic Partnerships Program (MAPS) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน Machine Learning สำหรับเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากรให้ประเทศไทยก้าวทันประเทศทั่วโลกที่กำลังจะเข้าสู่โลกของ Cognitive Economy ดังนั้นจึงมีการจัดโครงการ MAPS Bootcamp เป็นประจำทุกปี เพื่อให้กลุ่มนิสิตและนักศึกษาที่มีความสนใจและผ่านการคัดเลือกได้มีโอกาสเข้าร่วมงานกับทีม Machine Learning ในการฝึกฝนทักษะด้าน Machine Intelligence อย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 2 เดือน โดยนิสิตและนักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่ท้าทายจากโจทย์และปัญหาจากธุรกิจอย่างแท้จริง ภายใต้แรงกดดันของสภาพแวดล้อมการทำงานและความซับซ้อนของข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ทีม Machine Learning มีความเชื่อและความรักที่จะทำงานกับบุคคลเหล่านี้ ทางบริษัทมีความสนใจผู้ที่มีความชื่นชอบและมีความสามารถที่จบการศึกษาในทุกระดับจากหลากหลายสาขาวิชาตัวอย่างเช่น Computer Science, Computer Engineering, Statistics, Mathematics, Linguistic หรือ UX/UI Design เป็นต้น